Thời tiết
  Đào tạo sau Đại học-Danh sách NCS đã bảo vệ thành công và đang theo học

  • Hoạt động tuyển sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 31 năm 2011
  • Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 31 năm 2011. Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh được thành lập theo Quyết định số 418/QĐ-VSDTTƯ ngày 03 tháng 6 năm 2011.


Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website