Thời tiết
  Chương trình Phòng chống bệnh dại
  • Kết quả hoạt động của Dự án
  • Trong 14 năm (1996-2009), mặc dù Dự án Phòng chống bệnh dại chỉ được cấp hơn 4 tỷ đồng để hoạt động trên cả nước, nhưng Dự án đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, năng động, sáng tạo và biết vận dụng mô hình xã hội hoá nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  • Nội dung hoạt động của Dự án
  • Kế hoạch hoạt động của Dự án tập trung vào các nội dung chính sau: Hoạt động thường xuyên, Tập huấn, đào tạo mạng lưới cán bộ chuyên trách và cộng tác viên cộng đồng, Truyền thông giáo dục, Chỉ đạo các tỉnh trọng điểm.

  • Tổ chức của Dự án
  • Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là đơn vị trực tiếp chỉ đạo, giám sát, quản lý hoạt động Dự án.


Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website